Regulamin Platformy internetowej Paczka na Zielonym

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Platformy internetowej paczka.nazielonym.pl.
  Złożenie przez Kupującego zamówienia poprzez Platformę równoznaczne jest z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do przestrzegania wszystkich poniższych zasad.
 2. Właścicielem Platformy internetowej jest:
  Fundacja Na Zielonym z siedzibą w Gliwicach,
  ul. Zwycięstwa 1
  NIP 6312665741
  Wpis do KRS nr 0000644323.
 3. Prawa autorskie do zapisów umieszczanych na platformie posiada wyłącznie Administrator portalu.
 4. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia obsługi technicznej transakcji w zakresie określonym przez postanowienia Regulaminu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą lub problemami sprzętowymi Kupującego oraz za ewentualne szkody, które mogły nastąpić w ich wyniku.
 6. Kontakt z obsługą Platformy możliwy jest poprzez adres mailowy paczka@nazielonym.pl, telefonicznie pod numerem 535 500 179 lub poprzez profil fb Targu na Zielonym www.fb.com/targnazelenym.
 7. Regulamin wchodzi w życiu w dniu publikacji na stronie internetowej Paczki na Zielonym.

Warunki uczestnictwa

 1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów odbywa się po uprzedniej rejestracji na Platformie internetowej, która następuje w wyniku poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Kupującego adres email, co może być spowodowane uwarunkowaniami sprzętu i oprogramowania Klienta.
 3. Administrator może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego zapisów niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności przez niewłaściwe oprogramowanie
  b) korzystania z treści, umieszczanej na Platformie, wyłacznie do użytku osobistego
  c) korzystania z Platformy w sposób właściwy, tj nie rozpowszechnianie niechcianych wiadomości, tzw. spamu.
  5 Rejestracja na Platformie i korzystanie z jej rozwiązań oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Zamówienia, ceny i realizacja zamówień

 1. Platforma internetowa paczka.nazielonym.pl umożliwia Producentom publikację ofert sprzedaży swoich produktów, a Kupującym dokonywanie ich zakupów.
 2. Użytkownik składa zamówienie poprzez swoje konto na Platformie internetowej, w wyznaczone przez Administratora dni tygodnia lub do wyczerpania jednorazowej puli zamówień.
 3. Poza wyznaczonymi dniami tygodnia nie ma możliwości składania zamówień za pośrednictwem Platformy.
 4. Projekt Paczka na Zielonym nie realizuje zamówień składanych w innej formie – mailowo, telefonicznie, przez media społecznościowe.
 5. Ceny podane w systemie są cenami brutto za podaną jednostkę sprzedaży i nie uwzględniają kosztów ewentualnej dostawy.
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na swój adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające numer zamówienia, listę produktów oraz jego dane.
 7. Podczas składania zamówienia na Platformie Kupujacy nie dokonuje płatności za zamówiony towar. Rozliczenie odbywa się w momencie odbioru towaru od Producenta.
 8. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest dla niego wiążące i nie może być wycofane.
 9. Administrator ma prawo odmówić realizacji kolejnego zamówienia przez Kupującego, jeśli poprzednie zamówienie nie zostało przez niego odebrane i opłacone.
 10. Administrator organizuje Miejsce odbioru, w którym w określonym czasie Kupujący jest zobowiązany do odbioru i rozliczenia swojego zamówienia od wybranych Producentów w określonym przedziale czasowym.
 11. Odbiór zamówienia przez Kupującego u Producenta odbywa się na podstawie numeru zamówienia, przyznanego w momencie składania zamówienia i przesłanego e-mailem, potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

Płatności

 1. Dostępnymi formami płatności są, jeśli nie ustalono inaczej:
  a) płatność gotówką u Producenta w momencie odbioru towaru
  b) płatność bezgotówkowa u Producenta w momencie odbioru towaru
  c) płatność bezgotówkowa – przelew na własne konto bankowe Producenta.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dokonywaniem płatności, zawinione przez osoby trzecie.
 3. Ostateczna cena zamówienia może się różnić nieznacznie od ceny wygenerowanej przez system, ze względu na konieczność przeważania części produktów.

Reklamacje i zwroty

 1. Kupujący zobowiązany jest do należytej staranności przy odbiorze zamówienia i każdorazowe dokładne sprawdzenie paczek w momencie odbioru.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego przesyłany jest przez Administratora na adres i życzenie Kupującego.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący zobowiązany jest odesłać na adres Administratora wypełniony formularz reklamacyjny.
 4. Formularz reklamacyjny przesyłany jest przez Administratora bezpośrednio do Producenta danego towaru i jest przez niego rozpatrywany.
 5. Co do zasady towary podlegające reklamacji zostają wymienione na nowe.
 6. Reklamacje dotyczące świeżych warzyw i owoców Kupujący zgłasza wyłącznie przy odbiorze towaru i tylko takie reklamacje będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące jakości pozostałych produktów przyjmowane są w terminie do 3 dni od momentu odbioru towaru.

Odpowiedzialność

 1. Pełną odpowiedzialność za oferowane Produkty, ich jakość, opakowanie, oznakowanie, przestrzeganie przepisów sanitarnych, a także za zgodność z dotyczącymi ich normami prawnymi ponoszą Producenci.
 2. Producenci są odpowiedzialni wobec dokonujących zakupów za wymagane prawem udokumentowanie sprzedaży.
 3. Producenci są odpowiedzialni za prawidłowy opis produktów oraz ich zdjęcia, odzwierciedlające rzeczywiste cechy produktów, zamieszczone na Platformie.
 4. Producenci ponoszą pełną odpowiedzialność za dostarczenie towaru zgodnie z zamówieniem Kupującego w umówionym miejscu i czasie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie uprzednio zamówionych towarów, wynikłe z winy Kupującego.
  Ochrona danych osobowych
 6. Dane osobowe Klientów, pozyskiwane w momencie rejestracji, są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi Klienta i na potrzeby procesu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Polityka ochrony prywatności użytkowników Platformy zawarta jest na stronie internetowej Platformy i stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 8. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie do czasu usunięcia konta Klienta z Platformy.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm. )
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Polityka prywatności

Odwołaj zgodę na wykorzystanie ciasteczek Odwołaj zgodę